Ogólne Warunki Sprzedaży, Gwarancji i Serwisu Ufnal Guitars sp. z o.o.

 

Część I. Sprzedaż.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

1.1.      Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży produktów, komponentów i usług przez firmę Ufnal Guitars sp. z o.o.z siedzibą w Malborku, zwaną dalej „Sprzedającym”.

1.2.      Przez „Instrumenty” rozumie się gitary i inne instrumenty wykonywane na specjalne, indywidualne zamówienie Kupującego. Przez „Produkty” rozumie się wszelkie towary oraz usługi z oferty handlowej Sprzedającego m.in. Instrumenty, podzespoły, części, produkty wykonywane seryjnie. Przez „Dokumenty Handlowe” rozumie się oferty, zamówienia, faktury, potwierdzenia zamówień oraz ich modyfikacje skierowane przez Sprzedającego do Kupującego.

1.3.      Przez sprzedaż Produktów rozumie się każdy stosunek prawny na podstawie którego Sprzedający przenosi na Kupującego (Klienta) własność produktów, komponentów lub świadczy usługi.

1.4.      Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą wiążące zarówno dla Sprzedającego, jak i dla Kupującego.

1.5.      Sprzedającego nie będą obowiązywały jakiekolwiek warunki określone przez Kupującego, chyba że takie warunki zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Warunki takie określone przez Kupującego nie będą obowiązywały Sprzedającego, nawet jeśli Sprzedający nie zgłosi osobnego sprzeciwu wobec tych warunków.

1.6.      W przypadku gdy nabywającym Produkty jest konsument w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141 poz. 1176) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą miały zastosowanie z zachowaniem przepisów tej ustawy, dalej zwanej jako „ustawa o sprzedaży konsumenckiej”. W takim przypadku pojęcie Kupujący odnosi się również do konsumenta.

1.7.      Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, a najpóźniej w momencie podpisania umowy (o ile została sporządzona w formie pisemnej) lub najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ufnalguitars.com oraz w biurze Sprzedającego.

1.8.      W sytuacji, kiedy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, wówczas zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS przy wszystkich pozostałych umowach sprzedaży pomiędzy Stronami.

1.9.      Dla interpretacji klauzul handlowych zastosowanie mają w razie wątpliwości warunki Incoterms 2010.

 

 1. Zamówienia.

 

2.1.      Podpisane zamówienie staje się wiążące gdy została wpłacona zaliczka. Zaliczki pobierane są w wysokości 50% wartości całego zamówienia. Zaliczka może być pobrana w innej wysokości lecz musi to być zaznaczone w Dokumentach Handlowych.

2.2.      Zamówienie stanowi druk zamówienia wystawiony przez Sprzedającego i podpisany przez Klienta. Zamówieniem może być również podpisany druk oferty, pisemna umowa, zamówienie w postaci e-mailowej. Zamówienie określa Produkt, liczbę, cenę, termin wykonania i dostarczenia, długość gwarancji jeśli jest inna niż w OWS, osobę odpowiedzialną za kontakt z ramienia klienta.

2.3.      Skuteczne zawarcie umowy następuje przez podpisanie umowy przez Sprzedającego lub poprzez przystąpienie do wykonania usługi albo poprzez dostawę Produktu przez Sprzedającego. Wszelkie uzgodnienia, uzupełnienia, zmiany umowy i deklaracje wymagają dla uzyskania ważności formy pisemnej.

2.4.      Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji. W przypadku sprzedaży Instrumentu niezwłocznie po skompletowaniu komponentów i podzespołów.

2.5.      Sprzedający ma prawo unieważnić zamówienie przed przystąpieniem do produkcji z uzasadnionych powodów. W takim przypadku Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i zwróci mu wpłaconą zaliczkę.Wszystkie oferty mogą zostać w każdym czasie zmienione lub wycofane bez uprzedzenia.

2.6.      Sprzedający kieruje się jakością i profesjonalizmem oraz wytwarza instrument z komponentów ustalonych z Kupującym i co jest potwierdzone w zamówieniu.

 

 

 1. Terminy.

3.1.      Sprzedający wykona instrument sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Podział prac na etapy, ich kolejność, ilość pracowników, czas i godziny oraz sposób wykonania stanowią integralną decyzję Sprzedającego. Jeśli został określony termin realizacji w zamówieniu potwierdzony przez Sprzedającego lub w umowie to jest to termin, w którym Sprzedający zgłosi wykonanie instrumentu. Wydłużenie terminu może nastąpić w szczególności w przypadku:

 

3.1.1.                            wystąpienia nieprzewidzianych problemów produkcyjnych (technicznych),

3.1.2.                            nieprzewidzianej zwłoki w dostawie drewna lub komponentów

3.1.3.                            w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 

3.2.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia. Kupujący nie ma prawa odstąpić od realizacji zamówienia, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na takie odstąpienie, a przedmiotem umowy nie są Instrumenty wykonywane na specjalne zamówienie.

 

 1. Odbiór

 

4.1.      O ile Dokumenty Handlowe wyraźnie nie stanowią inaczej, Produkty sprzedawane są bez przesyłki, według formuły EXW, zakład produkcyjny Sprzedającego, przy czym wszystkie warunki dotyczące dostawy będą interpretowane zgodnie z zasadami Incoterms2010. Kupujący zobowiązany jest odebrać Produkty z magazynu Sprzedającego w terminie z nim uzgodnionym. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Produktów w terminie siedmiu (7) dni od uzgodnionej daty dostawy, Sprzedający uprawniony jest do zorganizowania na warunkach rynkowych przesyłki Produktów na koszt Kupującego oraz obciążenia go wynikającymi stąd kosztami magazynowania, kosztami administracyjnymi, manipulacyjnymi oraz innymi poniesionymi kosztami.

4.2.      Jeżeli Dokumenty Handlowe przewidują warunki dostawy inne niż EXW oraz gestia transportowa należy do Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany jest zorganizować transport Produktów zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Kupującego, ale w przypadku braku takich instrukcji Sprzedający według własnego uznania wybierze rodzaj przesyłki oraz przewoźnika. Wszelkie niestandardowe wymagania Kupującego w zakresie przesyłki uważa się za niezastrzeżone, jeżeli nie zostaną wyraźnie potwierdzone przez Kupującego po wprowadzeniu ich przez Sprzedającego do Dokumentów Handlowych. W przypadku, gdy będzie to konieczne Sprzedający może opłacić z góry koszty przesyłki i obciążyć nimi Kupującego umieszczając je, jako osobną pozycję na fakturze za Produkty. Wszelkie warunki dostawy znajdujące się w Dokumentach Handlowych należy interpretować zgodnie z Incoterms2010.

4.3.      Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania Produktu w chwili jego odbioru pod względem jakościowym i ilościowym, zgodności ze specyfikacją określoną w Dokumentach Handlowych oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja Produktu. Po zbadaniu Produktu podpisany zostanie dokument jego wydania. Dokument wydania może stanowić faktura, protokół odbioru, dokument magazynowy lub inne potwierdzenie. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Produktu podczas odbioru.

4.4.      W przypadku przesyłki firmą zewnętrzną gdy Kupujący będzie miał wątpliwości co do stanu przesyłki, Kupujący zobowiązany jest sporządzić wraz z kurierem stosowny protokół. Po protokolarnym zbadaniu przesyłki w obecności kuriera i przyjęciu przesyłki bez zastrzeżeń, Kupujący potwierdza, iż Produkt jest sprawny i właściwy i nie nosi znamion zniszczenia.

4.5.      Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

 1. Cena i wynagrodzenie

 

5.1.      Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia jest oferta wystawiona przez Sprzedającego, ewentualnie cennik Produktów i usług Sprzedającego, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.

5.2.      Ceny i wynagrodzenia wskazane w ofercie, zamówieniu i cenniku są wyrażone w kwotach netto. Ceny uzgodnione indywidulanie odnoszą się wyłącznie do konkretnej oferty, umowy lub zamówienia. W przypadku oferty obowiązują nie dłużej niż 1 miesiąc od daty wystawienia oferty chyba, że w ofercie zaznaczono inaczej.

5.3.      Ceny wskazane w cenniku Produktów i usług Sprzedającego obejmują cenę sprzedaży Produktu i wartość usług. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z transportem Produktu z magazynu Sprzedającego zamówionych Produktów w miejscu wskazanym przez Kupującego, chyba, że co innego wynika z umowy.

5.4.      Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany podatków, kursów wymiany, wzrostu cen materiałów, interwencji rządowych lub innych okoliczności poza kontrolą Sprzedającego.

 

 1. Warunki płatności

 

6.1.      W terminie 7 (siedmiu) dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia na produkcję Instrumentu, Kupujący jest zobowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 50% ceny. W przypadku innych Produktów niż Instrumenty zaliczka wynosi 30% ceny.

6.2.      Pozostała część ceny i wynagrodzenia jest płatna gotówką przy odbiorze Instrumentu jeśli została wystawiona faktura gotówkowa lub w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wystawienia faktury VAT, jeśli płatność ma być dokonywana przelewem. Sprzedający decyduje czy faktura będzie płatna gotówką czy przelewem bankowym.

6.3.      Strony mogą ustalić inny sposób zapłaty lecz takie ustalenia będą opisane na zamówieniu.

6.4.      Wszelkie płatności przelewem winny być dokonywane przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku BZ WBK, ze wskazaniem tytułu płatności.

6.5.      W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, Kupujący zapłaci również odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienie zwłokę oraz koszty ewentualnego ponaglenia. Odsetki za opóźnienie będą również naliczane w przypadku przedłużenia okresu płatności. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub dokonania potrącenia jakiejkolwiek wierzytelności Kupującego, chyba że Sprzedający wyraził zgodę na takie potrącenie.

6.6.      Sprzedający ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy zawartej z Kupującym, a także wszelkie wierzytelności wynikające z Umowy wierzytelności przysługujące mu wobec Kupującego na podmiot trzeci.

6.7.      Jeżeli Kupujący zalega z płatnościami na rzecz Sprzedającego, ma on prawo odmówić przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

6.8.      W przypadku braku odbioru i/lub braku całkowitej zapłaty za Produkty w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia Produktów do odbioru, zaliczka przechodzi na własność Sprzedającego.

 

 1. Zastrzeżenie praw

 

7.1.      Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych Produktów do czasu dokonania pełnej zapłaty ceny. Kupujący pozostaje jedynie władającym Produktami i ma obowiązek poinformowania o tym fakcie strony trzecie, w tym potencjalnych dalszych nabywców Produktów. Prawo własności Produktów zostanie przeniesione na Kupującego z chwilą uiszczenia całości ceny za Produkty. Zastrzeżenie prawa własności przez Sprzedającego nie wpływa w żaden sposób na przeniesienie ryzyka. Ryzyko utraty Produktów, ich zniszczenia lub uszkodzenia z momentem ich wydania przechodzi na Kupującego.

 

 1. Potrącenia i cesja

 

8.1.      Sprzedający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego z wierzytelnościami Kupującego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot.

 

 1. Katalogi, opisy itp.

 

9.1.      Oferty, reklamy, katalogi, cenniki, prospekty oraz inne ogłoszenia o Produktach z oferty handlowej Sprzedającego, zawarte na stronie internetowej, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień. Szczegółowe wymogi Kupującego będą wiążące jedynie w takim stopniu, w jakim zostały potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie.

9.2.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej Ufnal Guitars sp. z o.o., w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

9.3.      Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji swoich Produktów bez zawiadomienia, jeżeli takie modyfikacje mogą zostać dokonane bez zmiany uzgodnionych specyfikacji technicznych.

 

 

 1. Poufność

 

10.1.   Wszelkie opracowania, informacje i dokumenty, które Kupujący otrzymał w związku ze składaniem zamówienia lub sprzedażą produktów mają charakter poufny.

10.2.   Kupujący może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich w ciągu pięciu lat od ich uzyskania.

10.3.   W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie opracowania i dokumenty dostarczone Kupującemu muszą być przez niego niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Sprzedajacego.

 

 1. Odpowiedzialność

 

11.1.   Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji według zasad określonych ogólnych warunkach gwarancji lub z tytułu niezgodności Produktu z umową, wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej albo też z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny zgodnie z kodeksem cywilnym, wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedającego, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego.

11.2.   W zakresie, w jakim odpowiedzialność za produkt wobec osób trzecich może zostać nałożona na Sprzedającego, Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Sprzedającego w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Sprzedającego została ograniczona w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11.3.   Kupujący zobowiązany jest wystąpić jako współuczestnik przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym roszczenie przeciwko Sprzedającemu z tytułu szkody wyrządzonej przez Produkty. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisane w niniejszym paragrafie wobec jednej ze stron umowy, strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę.

11.4.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność realizacji zamówienia ze względu na przejściowe braki komponentów u dostawców.

11.5.   Łączna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania, nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu wad Produktów, ogranicza się w każdym przypadku do 10 % wartości zamówienia.

11.6.   Odpowiedzialność za szkody wynikłe z lekkiej niestaranności, o ile nie są to szkody poniesione przez osoby fizyczne, jest wykluczona. Szkody będące szkodami pochodnymi od szkód spowodowanych przez Sprzedającego, szkody na majątku, nie uzyskane oszczędności, straty w odsetkach bankowych, jak również szkody będące pochodną roszczeń osób trzecich, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie są objęte odpowiedzialnością Ufnal Guitars sp. z o.o.

11.7.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Produktów lub niewłaściwego wykonania Umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za produkt, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty goodwill.

 

 1. Reklamacje

 

12.1.   Wszelkie reklamacje, w tym dotyczące wad, opóźnień w wykonaniu umowy i ewentualne roszczenia w tym z tytułu odpowiedzialności za produkt lub za szkody sporządzane będą w formie pisemnej i przekazywane Sprzedającemu przez Kupującego bez zbędnej zwłoki. Reklamacje będą rozpatrywane według zasad opisanych w części opisującej zasady gwarancji i serwisu.

12.2.   W przypadku produkcji Instrumentu zwrot Instrumentu jest wykluczony.

12.3.   W przypadku sprzedaży innych Produktów niż Instrumenty (jak np. podzespołów i komponentów) jest możliwy zwrot jedynie na mocy odrębnego porozumienia Stron. Zwrócone mogą być jedynie Produkty nadające się do sprzedaży w niezniszczonych, oryginalnych opakowaniach; do zwracanych Produktów musi być dołączona kopia faktury. Kupujący pokryje koszty przewozu zwrotnego. W przypadku zwróconych Produktów, będzie potrącana z ceny opłata administracyjna ustalona przez Sprzedającego w wysokości 15%.

 

 

 

 1. Prawa do Produktów

 

13.1.   W związku z zakupem Produktów, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Produktami.

13.2.   Cena poszczególnych Produktów wskazanych w Dokumentach Handlowych jest ceną wyłącznie za te Produkty i nie obejmuje praw licencyjnych, autorskich ani własności przemysłowej, technologii czy też dokumentacji związanej z procesem produkcji.

13.3.   Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa, prawa własności oraz udziały w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej zawartych lub ucieleśnionych w Produktach, lub wynikających z Usług, w tym jakichkolwiek ulepszeń w procesach i Produktach stworzonych lub dostarczonych przez Sprzedającego na mocy niniejszych OWS. Żaden z fragmentów niniejszych OWS nie będzie traktowany jako przyznanie Kupującemu jakichkolwiek praw własności do takiej własności intelektualnej.

 

 1. Zakaz odsprzedaży w określonych celach

 

14.1.   Produkty Sprzedającego wytworzono dla celów cywilnych.

14.2.   Produkty Sprzedającego nie mogą być sprzedawane osobom, przedsiębiorstwom lub organizacjom jakiegokolwiek typu, jeżeli wiadomo lub zachodzi podejrzenie, że są one w jakikolwiek sposób powiązane z jakąkolwiek formą terroryzmu lub handlu narkotykami. Produkty Sprzedającego mogą być objęte ustawowymi kontrolami i restrykcjami i w związku z tym mogą być objęte restrykcjami w zakresie sprzedaży do krajów m.in. objętych zakazami eksportu/importu. W przypadku sprzedaży Produktów Sprzedającego do takich krajów, restrykcje te muszą być przestrzegane.

14.3.   Produkty Sprzedającego nie mogą być odsprzedawane, jeśli istnieją wątpliwości lub podejrzenie, że Produkty mogą zostać użyte do powyższych celów. Jeżeli Kupującemu jest wiadomo lub podejrzewa on, że powyższe warunki zostały naruszone, Kupujący poinformuje o tym niezwłocznie Sprzedającego.

 

 

 1. Siła wyższa

 

15.1.   Sprzedający jest upoważniony do anulowania zamówień Kupującego lub do przesunięcia terminu realizacji zamówień i nie ponosi on odpowiedzialności za niedostarczenie, wadliwe lub opóźnione dostarczenie spowodowane w całości lub częściowo okolicznościami leżącymi poza rozsądną kontrolą Sprzedającego, w szczególności takimi jak powstanie, zamieszki wśród ludności, wojna, pożar, wymogi publiczne, strajk, lokaut, spowolnienie, niedobór środków transportu, niedobór komponentów, choroba lub opóźnienie lub wady w dostawie od dostawców, wypadki przy produkcji, kontroli lub niedobór energii. W takich wypadkach Kupujący nie jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń wobec Sprzedającego.

 

 

 1. Częściowa nieważność

 

16.1.   W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.

 

 

 1. Zakaz werbowania

 

17.1.   Sprzedający i Kupujący zobowiązują się wzajemnie do nie werbowania, w trakcie trwania zawartych umów i przez 12 miesięcy po ich rozwiązaniu bądź wygaśnięciu, pracowników drugiej strony i do nie zatrudniania ich w jakiejkolwiek formie. O ile strony nie ustaliły zgodnie inaczej strona łamiąca niniejsze zobowiązanie zobowiązuje się do zapłaty stronie poszkodowanej kary umownej w równowartości dwunastu wynagrodzeń brutto wypłaconych ostatnio zwerbowanemu pracownikowi.

 

 

 1. Rozwiązywanie sporów

 

18.1.   Spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zasadniczym stosunkiem umownym będą rozstrzygane zgodnie z prawem kraju Sprzedającego, przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby sprzedającego. Jeżeli Sprzedający i Kupujący wyrażą na to zgodę, spór może zostać ostatecznie rozstrzygnięty poprzez arbitraż. W takim przypadku, rozstrzygnięcie nastąpi zgodnie z regulaminem arbitrażu określonym przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Posiedzenia sądu arbitrażowego będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, zaś językiem arbitrażu będzie język polski, chyba że strony ustalą inaczej.

 1. Postanowienia końcowe

 

19.1.   Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów).

19.2.   Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

19.3.   Sprzedający ma prawo informować na swoich stronach internetowych, jak również informować publicznie o fakcie zakupu i/lub posiadania przez Kupującego instrumentu wykonanego przez Sprzedającego.

19.4.   Postanowienia niniejszych OWS mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez Sprzedającego. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość niniejszych warunków po złożeniu podpisu pod umową, pod stosownym zamówieniem lub innym Dokumentem Handlowym.

19.5.   Sprzedający świadczy usługi i wykonuje dostawy i inne umowy zawarte z Kupującym według niniejszych zasad OWS. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że OWS Sprzedającego obowiązują nawet w przypadku, gdy warunkom OWS Kupującego nie zaprzeczono wprost. Jakiekolwiek działania Sprzedającego związane z wykonywaniem zawartych umów nie mogą być interpretowane jako zgoda na OWS Kupującego.

19.6.   Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany na zamówieniu lub zapytaniu ofertowym uważa się za skuteczne.

19.7.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWS zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

19.8.   Wszelkie zmiany sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWS lub odstępstwa od nich winny być pod rygorem nieważności stwierdzone pismem.

19.9.   OWS stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.

19.10.Niniejsze OWS obowiązują począwszy od dnia 01.05.2014.

 

 

Część II. Gwarancja i Serwis.

 

 

 1. Okres gwarancji.

Okres gwarancji na Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego wynosi 12 miesiące. Gwarancja  udzielana  jest  wyłącznie  Kupującemu  i  ma  charakter  nieprzenoszalny. Gwarancja może być przedłużona na Instrumenty do 10 lat, wtedy zostanie to potwierdzone na zamówieniu i/lub na dokumencie gwarancyjnym.

Jeśli gwarancja dla Kupującego została wydłużona, tylko według zapisu na zamówieniu lub umowie, to wtedy warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonanie co 2 (dwa) lata przeglądu technicznego Instrumentu przez Sprzedającego.

W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do dokonania naprawy wad w Instrumencie, to jest do usunięcia usterek powstałych z przyczyn tkwiących w Produkcie.

Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poza przypadkami gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest niedopuszczalne.

 

 1. Zakres gwarancji.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w Produkcie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania Produktu wynikającego z:

• uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

• uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad używania i konserwacji Instrumentu oraz wszystkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Kupującego.

• uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej, itp.

• uszkodzeń będących następstwem oddziaływania czynników chemicznych i termicznych,

• uszkodzeń będących następstwem zalania sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem,

 

Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu w czasie użytkowania Produktu.

Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy zakupionego sprzętu z urządzeniami firm trzecich oraz problemu niekompatybilności.

 

 1. Utrata gwarancji

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:

• naruszenia  nalepek  gwarancyjnych  a także naruszenia lub zatarcia  nalepek  zawierających kody i numery seryjne,

• stwierdzenia uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt. 2,

• wszelkich  prób  napraw  i  przeróbek  podejmowanych  przez  nieuprawnione osoby lub firmy,

• upływu okresu gwarancji.

 

 

 1. Zgłaszanie usterek.

W przypadku wykrycia wady lub usterki, Kupujący niezwłocznie, i nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, zgłosi skutecznie Sprzedającemu ten fakt w formie telefonu, faksu lub e-maila. Kupujący w ciągu kolejnych 14 dni dostarczy Produkt na swój koszt do Sprzedającego w celu naprawy.

 

 1. Opłaty.

 

W przypadku odpłatnego serwisu stosuje się stawkę roboczogodziny jednego lutnika w wysokości: 290,- PLN/godz.

Usługi wykonywane na życzenie Kupującego poza godzinami normalnego czasu pracy (poniedziałek – piątek w godz.: 8:00 do 16:00) będą rozliczane z 100% narzutem za nadgodziny. Usługi będą rozliczane według rzeczywistego nakładu czasu pracy. Sprzedający wystawi fakturę VAT. Płatność następować będzie na jej podstawie, w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury na wskazany na niej rachunek bankowy.

 

 1. Inne.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, koszty, utratę spodziewanych korzyści oraz utratę danych poniesione przez Kupującego oraz osoby trzecie powstałe na skutek zaistnienia wad i awarii oraz wynikłe z użytkowania lub  niemożności użytkowania zakupionego Instrumentu w okresie gwarancyjnym.

Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasowo naprawy z powodu braku odpowiednich części, możliwości technicznych lub innych przyczyn bezpośrednio uniemożliwiających naprawę.